Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Ha V Nail
16933 Kaufinger St HUNTERSVILLE, NC 28078
CẦN THỢ NAIL GẤP
Tiệm cần 1 thợ nữ biết làm tay chân nước và gell, nếu biết wax và bột thì càng tốt. 
Tiệm làm vui vẻ như trong gia đình. Tìm người làm lâu dài và vui vẻ. 
Xin goi Huy 832-270-3261 cell.
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Ha V NailHa V Nail
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close