Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Grandlux Nail Salon - Custer rd
4701 S Custer Rd MC KINNEY, TX 75070
CẦN THỢ NAIL GẤP/ BAO LƯƠNG $800-$1200
Tiệm ở Mckinney cần Chiêu Mộ Nhiều Nhân Tài trong ngành nail FT/PT 

(nam/nữ) - Dip, Gel, Chrome, Wax, Pedi/Mani. Sẽ giúp các bạn đạt 

được mức Lương Cao Nhất với khả năng của mình. Phòng ăn rộng, 

không trừ supplies. 

Xin liên hệ: 334.578.9999.

Welcome Techs with Adequate Level of English Proficiency.
Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): 3 - 4
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Grandlux Nail Salon - Custer rdGrandlux Nail Salon - Custer rd
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close