Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Fendi Nails
8356 Charlotte Hwy Indian Land, SC 29707
Cần Thợ Nail Gấp !!!

-Cần tuyển thợ bột và chân tay nước

-Môi trường làm việc thoải mái, lương cao và tạo điều kiện tối ưu để thợ phát triển hết khả năng.
-90% khách tiệm là Mỹ trắng.

Xin liên hệ:704-458-3869
Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Website: N/A
Facebook: N/A
Yelp: N/A
Fendi NailsFendi Nails
Fendi NailsFendi Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close