Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Eco Polish Boutique
1330 Third St NAPA, CA 94559
Cần Thợ Nail

Tiệm nail vùng Napa, CA cần thợ bột, gel và tay chân nước làm ngày chủ nhật.

Thợ bột Dip, bột đắp bao lương: $150-$160.

Thợ chân tay nước: $120-$130.

Nếu biết wax càng tốt.

Tiệm nằm o downtown Napa, đông khách, khách rất dễ chịu, và 95% là khách Mỹ trắng. Tip cao. Mùa đông như mùa hè. Chỉ thiếu thợ!!!

Môi trường làm việc tốt và ko có bay mùi liquid vì tiệm chủ yếu làm Dip, chủ thoải mái, chỉ làm khách hẹn.
Gọi điện thoại thì có thể đi làm ngay.
Xin liên lạc: 707-430-8422 (có thể call or text)
Thank you.

Additional Info
Average Salary ($/Week): Unknown
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Eco Polish BoutiqueEco Polish Boutique
Eco Polish BoutiqueEco Polish Boutique
Eco Polish BoutiqueEco Polish Boutique
Eco Polish BoutiqueEco Polish Boutique
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close