Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
Bella Nails
12008 W 87th St Lenexa SHAWNEE MISSION, KS 66215
Cần Thợ Nail Gấp !!! overland park olathe shawnee
Tiệm Đông Khách, với số lượng lớn khách làm Dipping, thợ có thu nhập cao và ổn định. 
Cần tuyển thợ có kinh nghiệm biết làm các loại móng. Tiệm chú trọng về customer service và chất lượng. 
XLL: Andy 913 6029784 - 913 9916242 Để được biết thêm chi tiết

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
Bella NailsBella Nails
Bella NailsBella Nails
Bella NailsBella Nails
Bella NailsBella Nails
Bella NailsBella Nails
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close