Need help? Call Us: 1-866-666-5676
Post New AdLogin
ROSE NAILS
5713 N Academy Blvd COLORADO SPRINGS, CO 80918
CẦN THỢ NAIL GẤP GẤP!!! BAO LƯƠNG $1000/TUẦN. Hoặc mướn station $150/tuần

Tiệm vùng Colorado Springs, khu trắng, giá làm cao, tip hậu. Hiện đang cần gấp thợ Nail Nam, Nữ.bao Lương $1000/tuần 6 ngay, trên chia thêm 6/4. Lương trung bình $1000-$1400/tuần.

Nếu bạn muốn tự làm chủ, chúng tôi có cho mướn station $150/tuần. Bạn có thể làm thợ trước, sau khi đủ khách hẹn rồi đổi qua mướn station cũng được.

Call or text

Andy 719 332 8666

Additional Info
Average Salary ($/Week): $900 - $1,200
Experience Required (Year): None
Share this ad:
ROSE NAILSROSE NAILS
ROSE NAILSROSE NAILS
ROSE NAILSROSE NAILS
ROSE NAILSROSE NAILS
Contact owner:
Location:
Related Jobs
City, State
Technician avg Range($)/week
Alert emails
Get email alerts for new listings!
Please choose:
Follow Us
Pleae login to use this function.
Please check to choose a resume (optional):
Phone number (optional):
Message:
Please login to use this function
Share your job listing on Facebook so more technicians can see!
|X| Close